Instagram

Thursday, May 22, 2014

Ta'Kaiya Blaney

Ta'Kaiya Blaney in Brooklyn in front of Lmnopi's portrait of her!